Modulbeskrivelse

Uddannelser i Familieopstilling & Systemisk Opstilling

Masteruddannelsen

Praktisk om uddannelsen

Masteruddannelsen i Systemisk Opstilling og Familieopstilling består af i alt 10 moduler af hver 4 dages varighed. I løbet af uddannelsens første og andet år, har du mulighed for at se på din egen familiedynamik, relationer og måde at være i verden på, samtidig med at du får professionelle værktøjer, som er let omsætteligt i dit arbejde.

Det første år er en egentlig Grunduddannelsen, hvor du får en grundig indlæring i Opstillingsmetoden teorier samt de helt fundamentale trin i arbejde med Familieopstilling og Systemisk Opstilling. Metoden bliver løbende anskueliggjort via demonstrationer, praktisk træning og konkrete øvelser. 

Uddannelsens 2. år er en Overbygningsuddannelsen, hvor vi går i dybden med at faciliterer processer i grupper, fordyber os i metoden brugt i forhold til konkrete temaer, samt en løbende supervision i forhold til facilitering af opstilliingsprocesser. Uddannelsesmodulerne vil fortsat indehold anskuelighedsundervisning, praktisk færdighedstræning og konkrete processer og øvelser i mindre grupper. 

 Undervisningsmaterialer
Alle 10 modulers indhold, teori, øvelser og træning er grundigt beskrevet i omfattende materialer, som udgives i god tid før hvert enkelt modul. 

 Træningsgrupper
På begge uddannelsesår vil der blive dannet træningsgrupper, så I som studerende kan mødes mellem moduler for at træne det aktuelle moduls indhold og øvelser. 

Supervision
I forbindelse med uddannelsen vil der løbende gives sparring til de studerende. Mellem modulerne inviteres kursisterne desuden til træningsgrupper, hvor de studerende får individuel feedback på deres udvikling som facilitatorer.

1. modul: Relationelle vilkår

– om Opstillingsmetodens grundlæggende begreber og antagelser

På dette første modul danner vi et godt fundament for det samlede uddannelsesforløb. Foruden praktiske processer og demonstrationer, tager vi hul på de grundlæggende teoretiske antagelser og det anerkende og inkluderende verdensbillede, som er afgørende for Familieopstilling og Systemiske Opstilling. Modulet vil desuden bestå af mindre øvelser for bedst muligt at integrere stoffet og lære de andre deltagere at kende. 

Fokus på første modul er bl.a.:

 • Familieopstillingens overordnede principper og teorien bag metoden.
 • Indsigt i og forståelse for følelsesmæssige forviklinger og hvordan vi identificerer os med dem.
 • Introduktion til fænomenologiens og det systemiske verdensbillede.
 • Familiemønstre – fra individ til oprindelsesfamilie og transgenerationelle dynamikker.
 • Genogram / stamtræ som arbejdsredskab for at få overblik over temaer i familie og slægt.
 • Den indledende og udforskende samtaler.

2. modul: Forandring indefra

– om at bruge metoden i den individuelle kontekst 

Det er oplagt at blive fortrolig med Opstillingsmetoden grundlæggende trin, ved at omsætte det ind i individuelle processer. Modulet omhandler derfor en række mindre, let omsættelige og konkrete modeller og processer, som umiddelbart kan omsættes i eget liv og praksis. Metoden bliver herved et supplement til værktøjskassen i forhold til coaching, rådgivning, vejledning, terapi osv. med redskaber til at synliggøre mønstre, dynamikker, adfærdsstrategier i relationelle sammenhænge. 

Fokus på dette modul er bl.a.:

 • Afdækning af underliggende dynamikker ved hjælp af den afklarende samtale.
 • Det individuelle møde i det systemisk – fænomenologisk arbejde. 
 • Kreative tilgange med markører på gulv, figurer og visualisering.
 • At skabe den gode relation, som sikre tryghed og tillid i arbejdet med mennesker.
 • At få tilgang til og brede klientens verdensbillede ud.
 • At kortlægge og afklare ressourcer, potentiale og kompetencer.

3. modul: At stå i det åbne

– om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet 

Opstillingsmetoden kan opdeles i fire aspekter, som ligeligt er grundlæggende for, at arbejde med og tilegne sig metodens enkelhed. For det første skal det særlige verdensbilledet begribes, som skaber klarhed og fokus i processen. Herefter er facilitators egentilstand afgørende, for at skabe en god og åben relation til fokuspersonen. På samme måde er et solidt teoretiske fundament afgørende, for at kunne skabe gode arbejdshypoteser, så processen kan få flow og folde sig ud. Alt dette skal forenes i praktisk træning i at bruge det konkrete håndværk. 

 

Fokus på dette modul er bl.a.:

 • Helhedsorienteret tænkning ved anvendelse af opstillingsmetoden.
 • Den systemiske-fænomenologiske indstilling, for at koble viden og proces.
 • De underliggende og ubevidste dynamikker bag et tema.
 • Hvad der kendetegner sunde systemer.
 • Forandringsprocessens trin og faser.
 • At rumme, integrere, favne og forstå Opstillingsmetodens dybde og bredde.

4. modul: Barndom, børn & unge

– om livets og opvækstens dybe prægninger

Alle er vi formet og præget af den måde vi er blevet mødt og behandlet på tidligt i livet, ganske som der på mange måder var en rolle til os da vi blev født ind i familien. De mønstre og strategier vi udviklede som resultat af familiens stemninger, ligger i de dybeste og ofte ubevidste lag af vores hukommelse og er ofte gået videre via vores DNA. Gennem Opstillingsmetoden søger vi at få adgang til disse mønstre, som i stor udstrækning har styret vores relationelle forhold. På modulet vil vi se på hvordan disse prægninger kommer til udtryk hos voksne mennesker. Modulet indeholder desuden konkret arbejde med børn og unge, såvel som med børnegrupper. 

 

På dette modul, vil vi derfor fokusere på bl.a.:

 • Vores oprindelige tilknytningsmønstre og teorier bag.
 • At genkende menneskers udviklingsmønstre.
 • Hvordan vi skal møde menneskers tilknytningsmønstre.
 • Hvad kendetegner systemisk sundhed.
 • Hvordan vi kan arbejde med børn og unge ved hjælp af eksternalisering.
 • Særskilte temaer for børn og unge, som fx mobning, skilsmisse, gruppepres, tilhør i grupper og arbejdet med at løse disse problemer.

5. modul: At samle trådene

– om integration og erfaringsdannelse 

Den gode teoretiske og praktiske fundering har været med udgangspunkt i anskuelighedsundervisningen med læring og demonstrationer og ikke mindst færdighedstræningen. Vi vil samle op på metoden, så det bliver tydeligt hvordan den kan virke som en helhedsorienteret og let anvendelig proces. Vi vil sammen reflektere om læringen, så den enkelte studerende får styrket og integreret sit eget unikke udtryk i brug af metoden og den systemiske-fænomenologiske indstilling, som er afgørende for brug af Familieopstilling og Systemiske Opstilling.

 

På dette modul, vil vi derfor fokusere på bl.a.:

 • Om at gøre Familieopstilling og egentilstanden til en sammenhængende proces.
 • At integrere facilitatorrollen med eget personligt udtryk.
 • Den samlede Opstillingsproces gennemgås.
 • Supervision af eget arbejde.
 • Dit helt eget og personlige udtryk i processen.
 • Om at varetage grupper og gruppeprocesser.

6. modul: Livets kilde

– om kærlighed, parforhold og seksualitet

Når parforholdet fungerer, så har børnene det godt. Med andre ord er et velfungerende parforholdet centralt i familien. Når to mennesker danner par mødes ikke blot to personligheder med alt hvad de indeholder af erfaringer, mønstre, historier, ønsker for kærlighed og seksualitet. Det er også to familiedynamikker med loyalitetsforviklinger og slægtsnormer, som ofte ubevidst ”blander” sig i parforholdet. På modulet ser vi på barndommens og slægtens prægninger og indflydelse. Vi kommer også omkring hvad der styrker og nærer parforholdet. Vi vil se på hvad der skaber de bedst mulige forudsætninger for at kærligheden trives i åbne hjerter, fortroligheden fordybes og seksualiteten forbliver levende og aktiv.

På dette første modul på andet år, vil vi fokusere på bl.a.:

 • Parforholdet i lyset af transgenerationelle mønstre
 • Parforholdets særlige udfordringer og potentialer
 • Når barndom og slægt blander sig
 • Sanselighed, autonomi og symbiose
 • At tilgive og forsone, for at komme fri og styrket videre
 • Parforholdets essentielle porte: Kærlighed, fortrolighed og seksualitet

 

7. modul: Fordybelse, gruppedynamik og traume

– om gruppefeltets betydning for Opstillinger

Så godt som altid vil problemer rummer løsningen, når man kan forholde sig åbent og nysgerrigt til udfordringerne. Foruden at se på og forholde os til udfordringer og gruppedynamikker, vil vi også arbejde med, hvordan man kan skabe sunde og konstruktive processer i gruppesammenhænge. Træning af gruppelederrollen vil også være i centrum. På modulet vil vi komme omkring traumers ABC og hvordan de kan genkendes hos et menneske. Vi vil træne måder at vurdere graden af hvor ramt et menneske er og hvordan man skal møde mennesker forskellige. Opstillingsmetodens særlige konstruktive og dynamiske tilgang til traumehealing kommer vi også ind på i løbet af modulet. 

På dette modul vil vi fokusere på bl.a.:

 • Om at navigere og faciliterer grupper.
 • At danse med grupper og nære mangfoldigheden.
 • Om dybdedemokrati – både personligt så vel som relationelt.
 • At være sig selv i relationer og grupper.
 • Trauma, re-traumatisering, forløsning og healing.

8. modul: Den lysende vejs princip

– om at bringe Opstillingsmetoden ind i arbejdslivet

Organisatoriske systemer er som levende organismer, der ikke blot påvirkes af mennesker, men også påvirker og former mennesker. Med Organisationsopstilling får vi mulighed for at se disse underlæggende systemiske dynamikker, som kan have stor indflydelse, på stress, trivsel, konflikt, manglende performance, m.m. Vi er også optaget af, hvordan man skiller funktion fra person, så medarbejdere og ledere har bedst mulighed for at udføre deres arbejde. På modulet vi vil desuden se på, hvor i en virksomheders formål, markedsføring, personalefunktion, visioner, missioner osv. ubalancerne kan opstå og hvordan man kan få adgang til konstruktive løsninger. 

 

På dette modul fokuserer vi bl.a. på:

 • Organisationers skjulte hierarkier
 • Opstillingsmetoden som forandringsredskab i organisationer
 • Hierarkier som en selvregulerende organisme
 • Potentialer og ressourcer i balancerne
 • Parkering af det systemiske
 • Hvordan vi adskiller det private fra det professionelle

9. modul: Når livet gør ondt

– om at arbejde med livets svære temaer

Der er ofte vanskelige dynamikker eller temaer i familien når et menneske er udfordret af afhængighed, angst, depression, somatisk sygdom, lavt selvværd, m.m.

Nogle gange kan man endda se, at udfordringer er gået igennem slægten i flere generationer. Med Familieopstilling vil vi ned til roden ift. de underlæggende mønstre, hvor ubalancerne ofte har sin rod. Det kræver en særlig indfølende og nænsom tilgang, som Familieopstilling giver et effektivt bud på. På modulet kommer vi også ind på sorg, stress og andre udfordringer som mennesker kan være præget af. 

 

På dette modul fokuserer vi bl.a. på:

 • Destruktive mønstre og oprindelsens rod.
 • Afdækning af sygdom set i transgenerationel sammenhæng.
 • Kroppens sprog som fortælling.
 • Vores selvhealende og iboende kræfter og ressourcer.
 • Udviklingsprocessen som eksistentiel ved afhængighed.
 • Hjertets åbning og modtagelse af de døde.

10. modul: Integration, overgange og afslutninger

– om begyndelser og afviklinger

Opstillingsmetoden er et konkret værktøj, der som uddannelsen har vist, kan omsættes ind i mange forskellige sammenhænge. Vi vil derfor se på hvordan metoden kan integreres bedst muligt i eget liv – personligt såvel som professionelt. Særlige for Familieopstilling og Systemisk Opstilling er det forsonende, anerkendende og inkluderende verdensbillede, som er rigt på erfaringer om, hvad der skaber sunde, dynamiske, nærende og konstruktive menneskelige relationelle systemer. Vi vil desuden perspektivere metoden fra individ, parforhold, familie, organisation, social gruppering, samfund og til verden generelt. 

På dette sidste modul vil vi desuden integration metoden, med fokus på, hvordan det kan indgå i eget liv og virke. 

 

På dette sidste modul fokuserer vi derfor på:

 • At faciliterer afslutninger for at skabe gode begyndelser. 
 • Livets forandringer og overgange.
 • At hvile i sit autentiske udtryk og finde sit eget unikke udtryk.
 • Opstillingsmetoden mangesidede muligheder.
 • At runde af og komme godt videre. 

Efteruddannelsen

Uddannelsen strækker sig over 3 moduler af hver 3 dages varighed og afholdes både i København og Århus.

Du skal vælge denne uddannelse, hvis du ønsker en kort og praksisnær efteruddannelse i familieopstilling og systemisk opstilling, som er fyldt med inspiration og praktisk værktøjer til arbejdet med individuelle klienter og konkrete redskaber til terapigrupper og selvudviklingsforløb.

Uanset din baggrund eller formelle uddannelse, vil du lære at arbejde med at ændre og forandre dynamikker, som har grobund i tidligere oplevede situationer og følelsesmæssige mønstre og strategier.

Vores studerende fortæller om stærke forløsninger, værdifulde redskaber, dybere forståelse og ikke mindst øget livskvalitet, når forviklingerne bliver foldet ud og bearbejdet på en nænsom og ressourcefyldt måde ved hjælp af Opstillingsmetoden.

Uddannelsen vil variere mellem kortere teoretiske oplæg, demonstrationer med efterfølgende refleksion og trænings-praksis.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med mennesker i forskellige faglige og professionelle sammenhænge, for eksempel,
Psykoterapeuter, Psykologer, Coaches, Socialrådgivere, Familiekonsulenter, Pædagoger, Ledere og Human Ressource-konsulenter, Folkeskolelærere, Undervisere i forskellige sammenhænge, Mennesker, der arbejder med mennesker i en bredere forstand.

Herunder kan du se temaet for hver af de ni undervisningsdage.

1. modul:

1. dag: De indledende og grundlæggende elementer i metode og praksis.

2. dag: Eksternalisering og interventioner i individuelt klientarbejde.

3. dag: Familieopstillings veje med klienter.

2. modul:

4. dag: Familieopstilling i parterapi.

5. dag: Procesdag med faglig refleksion og læring.

6. dag: Opstillingsprocesser i mindre grupper.

3. modul:

7. dag: Metoden omsat i brug ved vanskelige temaer.

8. dag: At bruge sig selv i Familieopstilling.

9. dag: Integration og erfaringsudveksling

Onlineuddannelsen

Uddannelsens opbygning

Udannelses er opbygget så indlæringen foregår trinvis. På første modul introduceres deltagerne til teori og verdensbillede, som gør det lettere at omsætte redskaberne til praksis.

Herefter introduceres brug af genogram samt spørgeteknik, for at afdække tema og indsamle relevante informationer til selve opstillingen, som sker på 2. modul.

På 3. modul kan vi gå igang med den praktiske del af Opstillingsmetoden og gennemgår de forskellige muligheder for at skabe forandring for mennesker.

Familieopstilling og Systemisk Opstilling har brugbare perspektiver på menneskelige udfordringer som lavt selvværd, afhængighed, sygdom, depression, ensomhed, stress, angst, m.v., som vi gennemgår på 4. modul.

Der er selvfølgelig særlige ønsker og behov hos deltagerne af både personlige og professionel karakter, som tages op på 5. modul.

For at støtte deltagerne mest mulig i integration af metoden er der to ganges supervision efter 5. modul.

Det er desuden altid muligt at henvende sig vedr. specifikke spørgsmål ifm. integration af metoden i eget liv og profesion.

1. modul: Opstilling 1 : 1

På dette modul vil vi introducere Opstillingsmetoden generelt, hovedteorierne bag og metoden omsat til især det individuelle rum. Vi kommer ind på hvordan man kan bruge papir, filt, figurer, sten, tegning og visualisering til at arbejde med eksternalisering, som er helt grundlæggende for metoden.

2. modul: Fra afdækning til proces

Vi vil i forlængelse af 1. modul se på, hvordan vi kan bruge stamtræ og genogram til at afdække og få overblik over de større sammenhænge og mønstre i familier, relationer og på arbejdspladser. Herudover vil du få en introduktion til den indledende samtale og den spørgeteknik, vi bruger i Opstillingsmetoden.

3. modul: Greb og håndværk

Basisviden er nu klar til vi kan gå i gang med den spændende praktiske del af Opstillingsmetoden og den måde, man intervenerer på og skaber forandring. Vi gennemgår sammen den klassiske proces trin for trin, så du bliver klædt på til selv at kunne udføre metoden og de muligheder for forandring, den indebærer.

4. modul: Fokus på temaer og menneskers udfordringer

Oftest er der nogle konkrete temaer i spil, hvor det er oplagt at bruge Systemisk Opstilling og Familieopstilling. Oplagte emner kan være lavt selvværd, angst, ensomhed, problemer i parforholdet, afhængighed, vrede, etc. I lyset af Opstillingsmetoden kommer vi ind på bearbejdning af disse – for mange mennesker – udfordrende dilemmaer.

5. modul: Samle trådene

Vi samler op på eventuelle løse ender og ser på metoden i helikopterperspektiv og gennem eksternalisering. Vi sammenfatter teorierne med praksis og sikrer, at metodens lethed bliver integreret. Herudover vil vi særligt fokusere på, hvordan metoden kan omsættes i dagligdagen. Vi vil ligeledes komme ind på særlige temaer og ønsker fra deltagerne.

Er du klar til at starte på en af uddannelserne?