Modulbeskrivelser

ID Psykoterapeut Uddannelsen

1. år Psykoterapeut Uddannelsen 

“Når det i sandhed skal lykkes én at føre et andet menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden bag al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, – men dig vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mereforståen ham slet ikke”.
– Søren Kierkegaard

Terapi i øjenhøjde

6 moduler a 4 dage samt egenterapi, færdighedstræning og supervision.

Indenfor integral psykoterapi arbejder vi med menneskers følelsesmæssige og sociale udfordringer ud fra mange perspektiver og indfaldsvinkler for at opnå så helhedsorienterede løsninger som muligt.

På de første 6 moduler af ID Academy’s psykoterapeut-uddannelse har vi arbejdet ud fra de 5 grundelementer i Ken Wilbers integrale Aqual-model.

For det første har vi praktiseret psykoterapi ud fra de 4 kvadranter. Dvs. at vi har fået en omfattende forståelse af vores terapiklienter både ud fra et indre subjektivt og et ydre objektivt perspektiv og fra både en individuel og en kollektiv vinkel.

For det andet har vi fået en dyb erfaring med forskellige tilstande fra de ubevidste og drømmende tilstande, til de mere vågne mentale og emotionelle sindstilstande og til egentlige transpersonlige og spirituelle tilstande.

For det tredje har vi fået indblik i de mange helt afgørende udviklingsstadier, som mennesker går igennem, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af vores identitet og selvfølelse.

For det fjerde har vi fået en stor erfaring med, hvad både vores egen og vores klienters forskellige grad af udvikling indenfor forskelllige udviklingsområder betyder for et effektivt behandlingsforløb.

Og endelig har vi på 1. års afsluttende modul fået indsigt i og erfaring med, hvilken rolle forskellige personlighedstyper spiller for praktisk psykoterapi.

1. modul: Følelser og fortrolighed

Det første møde mellem psykoterapeut og klient

“Det i dig selv  som du ikke vil acceptere, vil fortsat eksistere”.
– Ole Vadum Dahl

Fagligt sætter vi allerede her fra  starten af den 4-årige psykoterapeutuddannelse fokus på, hvordan vi som psykoterapeuter møder et andet menneske, der hvor han eller hun er.

Derfor har modulet både til formål at styrke dine naturlige evner til at skabe tillid og kontakt, og at give dig en helhedsforståelse af et andet menneskes aktuelle udviklingsstadie og livssituation.

Du vil også lære, hvordan du som psykoterapeut hjælper en terapiklient med at rumme og acceptere sig selv og sine følelser. Vi vil give dig de første kraftfulde terapeutiske redskaber til at hjælpe en klient med at blive større end sine følelser og dermed blive i stand til at respondere bevidst og konstruktivt, i stedet for at blive kørt rundt i livets manege af automatiske følelsesreaktioner .

Som hold vil vi begynde at lære hinanden at kende, opbygge tillid og fortrolighed og blive rystet godt sammen, så gruppen kan blive en tryg ramme for både at udvikle os personligt og for at lære det psykoterapeutiske håndværk på en måde, som styrker den faglige stolthed og selvtillid.

Personligt vil du på dette modul få lejlighed til at opdage, hvor meget uopdaget naturligt talent du har for at arbejde psykoterapeutisk. Du vil få de første aha-oplevelser af, hvor stor en positiv forskel du allerede kan gøre for et andet menneske ved at kombinere din egen unikke stil og intuition med de første enkle terapeutiske virkemidler.

2. modul: Grænser og personlighed

Jeg-styrkende psykoterapi med unge og og umodne voksne

“Vær dig selv, de andre er taget”.
– Oscar Wild

Fagligt vil dette modul handle om jeg-styrkende psykoterapi med mennesker, der befinder sig på relativt tidlige stadier af selvets udvikling, og som endnu ikke har et velintegreret modent Jeg, der er i stand til at reflektere dybere over sig selv og sine relationer.

Du vil lære, hvordan du som psykoterapeut kan hjælpe denne gruppe af klienter med at styrke selvtilliden og selvværdet, med at sætte sunde grænser, og med at skelne klarere mellem egne og andres interesser, følelser og behov.

Som hold vil vi gennem forskellige øvelser og gruppeprocesser hjælpe hinanden med at videreudvikle vores evne til at sætte os i hinandens sted, en evne der er forudsætningen for både empati, omsorg  og moral. Vi vil også bruge gruppedynamikken til at blive skarpere på vores egne grænser, en færdighed som er virkelig vigtig, ikke mindst i arbejdet med klienter på dette udviklingsstadie.

Personligt vil du på dette modul få rig lejlighed til at arbejde med din egen selvfølelse og dine egne relationer. Selvom du som psykoterapeut-studerende på ID Academy befinder dig flere stadier senere i din egen udvikling end målgruppen for den jeg-styrkende terapi, vil du højst sandsynligt stadig kunne have stor glæde af at arbejde med personlige temaer omkring dine egne og andres følelser og behov.

3. modul: Tanker og terapi

Kognitiv psykoterapi med voksne og modne unge

“Man kan ikke løse et problem med den samme tankegang, som oprindelig skabte problemet”.
– Albert Einstein

Fagligt vil dette modul handle om, hvordan du gennem en kognitiv tilgang til psykoterapi effektivt kan hjælpe voksne og modne unge terapiklienter med at bryde med livshæmmende og selvbegrænsende tankebaner.

Du vil fra dette modul påbegynde en grundig træning i at opdage og bevidstgøre dine klienter om eventuelle negative holdninger og overbevisninger og få kraftfulde psykoterapeutiske værktøjer til at ændre dem.

Som hold vil vi undersøge, hvad de antagelser, vi hver især har om os selv i en gruppesammenhæng, betyder for “kemien” på holdet. Vi vil lave processer sammen, som vi vil holde eventuelle negative overbevisninger op imod virkeligheden og dermed skabe grobund for en helt ny og positiv oplevelse af at være i en gruppesammenhæng.

Personligt vil du på dette modul også få rig lejlighed til at punktere nogle af dine egne negative forestillinger om dig selv og til at afbryde nogle af de negative historier, du måske ubevidst fortæller dig selv om dit liv og dine muligheder.

4. modul: Kom ud af form

Psykodynamisk terapi med modne voksne

“Dit forhold til andre bliver aldrig bedre end dit forhold til dig selv”.
– Ole Vadum Dahl

Fagligt vil dette modul primært handle om konflikten mellem de bevidste sider af os selv, som vi på den ene side identificerer os med, og de ubevidste personlighedssider, som vi på den anden side fornægter og dermed kommer til at  projicere ud på vores omgivelser.

Du vil lære hvordan du som psykoterapeut hjælper dine klienter med at opdage og integrere “skyggen”, dvs. de fornægtede sider, så indre og ydre konflikter kan blive løst og erstattet med indre harmoni og bedre relationer til andre mennesker.

Vi vil på dette modul også undersøge den “psykiske fællesøkonomi” på holdet, dvs. hvad det er for bevidste og ubevidste dynamikker, som styrer samspillet mellem  deltagerne i gruppen. Du vil få et fascinerende indblik i, hvordan såvel erkendte som ikke erkendte personlighedssider hos de enkelte holddeltagere påvirker både relationerne på kryds og tværs og den generelle stemning på holdet.

Personligt vil du på dette modul også få en intens oplevelse af, hvor stor en indre frihed der opstår, og hvor meget mere hel du føler dig som menneske, når du bryder ud af gamle uhensigtsmæssige roller, og transformerer ellers glemte og fornægtede sider af dig selv.

5. modul: Eksistens og essens

Eksistentiel og transpersonlig psykoterapi med modne voksne

“Personligheden er de skiftende former vi antager, når vi i dybeste forstand glemmer, hvem vi er”.
– Ole Vadum Dahl

Fagligt vil dette modul handle om grænsefladen mellem de personlige og de transpersonlige udviklingsstadier i psykoterapi. Flere og flere forskere og udviklingspsykologer har de senere år beskrevet og dokumenteret nogle fremspirende nye transpersonlige udviklingsstadier i selvets udvikling, som ses hos et stærkt stigende antal mennesker, og som derfor også vil komme til at påvirke den måde, vi praktiserer psykoterapi på i fremtiden.

Du vil lære, hvordan du som psykoterapeut genkender og arbejder med denne gruppe af klienter, som allerede har et relativt velintegreret “jeg”, og som udviklingsmæssigt er på vej til at identificere sig med en dybere essentiel væren, der rækker langt ud over vores normale ego-baserede identitetsfølelse.

Som hold vil vi undersøge, hvordan oplevelsen af “vi” eller fællesskab i gruppen har udviklet sig i løbet af de første moduler allerede er gået igennem nogle naturlige genkendelige udviklingsstadier. Vi vil undersøge, hvad vi kan gøre for yderligere at uddybe fællesskabsfølelsen på en balanceret måde, som samtidigt respekterer den enkeltes frihed og integritet. Dette vil også kaste lys på nogle af de stadier, som terapeut-klientforholdet går igennem i et vellykket terapiforløb.

Personligt vil du få lejlighed til at opdage, hvordan selv dine mest udfordrende psykologiske temaer kan blive et direkte springbræt ind i transpersonlige bevidsthedstilstande og dermed give dig adgang til din dybeste oplevelse af at være dig på et mere essentielt værensplan.

6. modul: Typer i terapi

Om personlighedstypers betydning i psykoterapi

Fagligt sætter vi her ved afslutningen af 1. år af ID Academy’s Psykoterapeut-uddannelse fokus på endnu et vigtigt element af den integrale psykologi, nemlig typer, og hvad vores evne til at genkende forskellige personlighedstyper kan betyde i praksis for et vellykket psykoterapeutisk forløb.

Du vil her lære, hvordan du som psykoterapeut kan bruge enneagrammet, der er en meget nuanceret typologi med 9 primære personlighedstyper, til både bedre at forstå dine klienter, og til at facilitere en langt højere grad af selvindsigt og selvaccept hos dem.

Vi vil også bruge enneagrammet til at få endnu et spændende og tankevækkende perspektiv på uddannelsesholdets gruppedynamik.

Når vi bruger enneagrammet til at forstå, hvordan vores forskellige personlighedstyper hver især kommer til udtryk hos os som deltagere og spiller sammen på holdet, styrker vi nemlig den gensidige respekt og accept, og gør det sammenhold endnu stærkere, som vi allerede har opbygget i løbet af dette første uddannelsesår.

Personligt vil du få en dyb indsigt i nogle af de ubevidste temaer og drivkræfter, som præger netop din personlighedstype. Mange af de udfordringer du har stået overfor i dit liv, vil efter dette modul få en ny betydning, og du vil forstå, hvorfor du tidligere har taget de valg du har, og hvorfor du har reageret som du har i både positiv og negativ forstand.

Litteratur

Terapi i øjenhøjde

Modul 1: Følelser og fortrolighed

Litteratur:
Mark Forman: “En guide til integral psykoterapi”-  kapitel Introduktion + kapitel 1, 2
Ingersoll & Zeitler: ”Terapi i øjenhøjde” – kapitel 1
Ken Wilber: “Ind til essensen

Forslag til supplerende litteratur:
Daniel Goleman: “Følelsernes intelligens”

 

Modul 2: Grænser og personlighed

Litteratur:
Mark Forman: “En guide til integral psykoterapi” kapitel 7, s. 141 – 155, kap. 9 (stadie 2/2, 3 og 3/4)
Ole Vadum Dahl: “Coaching kunsten at leve” – kapitel 1,2,6 og 7

 

Modul 3: Tanker og terapi

Litteratur:
Mark Forman: “En guide til integral psykoterapi” – kapitel 7, s. 155 – 160 (stadie 4), og kapitel 10 (stadie 4 og 4/5 s. 220 – 232)
Ole Vadum Dahl: “Coaching kunsten at leve” – kapitel 3, 8
Ingersoll & Zeitler: „Terapi i øjenhøjde” – kapitel 2,3

Forslag til supplerende litteratur:
Byron Katie: ”Elsk det, som er”

 

Modul 4: Kom ud af form

Litteratur:
Mark Forman: “En guide til integral psykoterapi” – kapitel 7 s. 160 – 166 (stadie 4/5), + kapitel 10 stadie 4 og 4/5) s. 220 – 233

 

Modul 5: Eksistens og essens

Litteratur:
Mark Forman: “En guide til integral psykoterapi” – kapitel 8 (stadie 5 og 5/6), kapitel 10 s. 233 – 242, og kapitel 11, s. 243 – 268 (stadie 5/6 og 6)
Ole Vadum Dahl: “Coaching kunsten at leve” – kapitel 5, 10

 

Modul 6: Typer i terapi

Litteratur:
Don Riso & Russ Hudson: “Enneagrammets visdom”

 

BOGPAKKE, 1. ÅRGANG: (3 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

EN GUIDE TIL INTEGRAL PSYKOTERAPI

TERAPI I ØJENHØJDE

IND I ESSENSEN

2. år Psykoterapeut Uddannelsen

Terapi i udvikling

På andet år af ID Academy’s  psykoterapeutuddannelse vil vi arbejde os dybere ind i de psykologiske temaer, som har deres udspring i de forskellige primære psykologiske udviklingsfaser fra den tidlige barndom til avancerede stadier i voksenlivet.

Det er et uddannelsesår, hvor vi arbejder med udforskning af seks hovedstadier i selvets udvikling. Vi ser nærmere på, hvordan de kommer til udtryk kropsligt og energetisk, og hvordan vi kan arbejde psykoterapeutisk med typiske temaer fra de forskellige udviklingsfaser i barndom og voksenliv.

1. modul: Det fysiske selv

Fagligt præsenteres integral dynamisk udviklingspsykologi, og det vækstperspektiv den indeholder i forhold til både krop, sind og sjæl. Vi vil arbejde med de vigtigste grundbegreber, og vi bliver godt klædt på til resten af andet år.

Fagligt arbejder vi desuden med udviklingsperioden i foster og spædbarnsperioden, hvor det fysiske selv dannes. Vi arbejder specifikt med de livstemaer, vi som voksne kan have med os fra dette udviklingstrin. Du vil lære, hvordan du arbejder med kropsterapeutiske øvelser som supplement til dine metoder fra første år. Undervisning i psykopatologi, bl.a. PTSD, indgår også i undervisningen på dette modul.

Som gruppe arbejder vi med at etablere os fra starten af det nye studieår. Gennem de praktiske øvelser lærer vi hinanden at kende på en anden måde end tidligere.

2. modul: Det følelsesmæssige selv

Fagligt arbejder vi med udviklingsstadiet fra ca. 8 måneder til 2,5 år og har fokus på udviklingen af det følelsesmæssige selv. Med afsæt i udviklingspsykologien omkring denne fase og inklusionen af hara-chakraet arbejder vi specifikt med de grænsedannelsestemaer, vi som voksne kan bære rundt på fra denne fase.

Du vil lære at arbejde i den terapeutiske relation med de følelsesmæssige temaer som opstår. Vi vil arbejde med en konkret metode der støtter integrationen af det følelsesmæssige selv samt øvelser der støtter udviklingen af vores sunde grænser og livsenergien i hara-chakraet. Vi arbejder med tegneterapeutiske værktøjer, visualisering, kropsarbejde og den relationelle forbindelse i samarbejdet med vores klienter.

Vi vil i gruppen undersøge erfaringerne med primære og sekundære følelser, og den baggrund der skaber vores følelsesmæssige forskelighed som voksne mennesker. Vi vil også give plads til at undersøge hara‐energien, bla gennem leg og dans.

Personligt vil du få mulighed for at kigge nærmere på dine egne temaer omkring autonomi og forening. Du vil gennem teori og praksis få inspiration, så du sundt kan forbinde disse drivkræfter i dit eget liv.

Vi arbejder med at lære at containe og rumme vores tidlige følelser gennem identifikation, dis‐identifikation og integration.

På modul 2 lærer du at kunne støtte din klient i at frigøre nutidens bindinger i fortidens mønstre, således at fremtiden kan leves kreativt med frihed og ansvarlighed.
Ud fra et integralt perspektiv vil vi fokusere på kroppen og psykens forbundethed og hjernen og sindets relation, samt på hvordan fortidens bindinger udspiller sig i nutidens relationelle samspil. Du vil i såvel teori som praksis endvidere tilegne dig viden om symbolske og arketypiske tilgange i terapien.

3. modul: Det kraftfulde selv

Fagligt arbejder vi på dette modul med udviklingsstadiet fra ca. 2 – 7 år og har fokus på jeg‐dannelsen og de temaer, som denne udviklingsfase kan medføre for den voksne. Vi vil specifikt på dette modul arbejde med den sunde voksenudvikling.

Du vil lære at arbejde terapeutisk med vrede og kraft gennem en lang række forskellige metoder. Med fokus i solarplexus-chakraet vil vi arbejde med transformation af vrede og integration af kraft. Desuden arbejder vi med forsvarsmekanismer og de psykopatologiske aspekter af de første 3 udviklingsstadier.

Som gruppe vil vi undersøge forholdet til vrede og kraft. Gennem gruppens erfaringer lærer vi om forsvarsmekanismer og ser eksempler på, hvordan vi arbejder med vrede og kraft.

Personligt får du mulighed for at undersøge dit eget forhold til din kraft og viljestyrke. Du får mulighed for selv at gå vejen og afprøve forskellige teknikker, som du efterfølgende kan få glæde af i dit eget liv.

4. modul: Det sociale selv

Fagligt arbejder vi på dette modul med udviklingsstadiet fra ca. 5‐13 år og de roller, vi som voksne har med os fra familie og skolemæssige sammenhænge i denne udviklingsperiode. Vi vil arbejde med flere terapeutisk kreative indgangsvinkler f.eks. psykodrama, kunstterapeutiske metoder og narrativ fortælling.

Du vil på dette modul lære, hvordan du arbejder med en systemisk tilgang til dine klienter. Vi vil desuden arbejde med hjerte-chakraet og de kvaliteter som det sunde hjerte har, når vi åbner os for verden.

Vi vil benytte os af gruppen, når vi arbejder med øvelserne, og vi vil få stor glæde af hinanden, når vi drager fordel af gruppedynamikken i flere af øvelserne.

Personligt får du mulighed for at få et dybere indblik i din biologiske opvækstfamilie, og de roller du har taget med dig derfra og ind i dit voksne liv.

5. modul: Det modne selv

Fagligt vil vi på dette modul arbejde med udviklingsstadiet fra ca. 12‐ 21 år og de eksistentielle temaer, som følger med dette trin hos unge og voksne. Vi vil begynde arbejdet med de eksistentielle kriser og temaer gennem en effektiv tidslinjemetode samt projektionsarbejde og tegnearbejde.

Vi vil desuden arbejde kognitivt‐systemisk med den fascinerende BIG‐Mind proces for at udnytte det kognitive potentiale i dette udviklingstrin. Vi vil på dette modul også arbejde med hals-chakraet som et vigtigt omdrejningspunkt for voksenudvikling

Vi vil bruge gruppen, hvad enten det er samhørighed eller kant, til at kaste lys over egoets karakter. BIG‐MIND er en gruppeproces. Sammen vil vi få mulighed for at frisætte energien.

Personligt vil du på dette modul få mulighed for at erfare, hvad det vil sige at slippe identifikationen med krop, følelser, tanker og roller. I stedet får du mulighed for at læne dig ind i et modent jeg, der ikke reagerer automatisk og ubevidst, men derimod mere kreativt og bevidst.

6. modul: Det integrale selv

Fagligt afslutter vi andet år med at arbejde med det integrale selv og udviklingsperioden fra 18 år og resten af livet. Vi vil arbejde med krop, sind, sjæl og skygge i forhold til den mere livslange udviklingsrejse, som flere og flere voksne klienter efterspørger terapeutisk hjælp til.

Fagligt arbejder vi med retreat‐aktiviteter som f.eks. yoga, mindfulness, dynamisk meditation, tegneøvelser, inquiry, rebirthing og sjælsaspektet af BIG‐MiIND processen. Vi vil desuden arbejde med en faglig samling og afrunding af de to første uddannelsesår.

Vi opfordrer til at benytte dette modul som et retreat og bestille overnatning på ID Academy, eller søge indkvartering på anden vis i nærheden af kursuscenteret. Du er selvfølgelig også velkommen til at overnatte hjemme, hvis du har det bedst med det. Vi ønsker på dette modul at give muligheden og rammerne for at energien kan bygge sig op henover dagene mens værensselvet får plads.

Vi vil som gruppe arbejde med et teamwork og et samarbejde mellem os alle, og der vil bl.a. være perioder i løbet af dagene, hvor vi vil være i stilhed.

Personligt vil du på dette modul få muligheden for at lære dig selv at kende uden indtagelse af kaffe, alkohol, slik, kage og cigaretter. Da der ikke er kaffe på modulet, har du måske brug for at trappe lidt ned på kaffemængden i dagene før modulet.

Litteratur

Terapi i udvikling

Generel bog til alle moduler:
Ken Wilber: Teorien der forklarer det hele

Modul 1: Det fysiske selv

Litteratur:
Anodea Judith: Sæt sjælen fri, kapitel 1-2
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi”-  kapitel 6, s. 115 – 134
Ingersoll & Zeitler: ”Terapi i øjenhøjde”, s. 135 – 150
Ken Wilber: ”Historien om alting – kort fortalt” – kapitel 10-14

Forslag til supplerende litteratur:
Tove Hvid: ”Kroppens fortællinger”, s. 22 – 88
Lars Sørensen: ”Smertegrænsen”

 

Modul 2: Det følelsesmæssige selv

Litteratur:
Anodea Judith: Sæt sjælen fri, kapitel 3
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi”, s. 128 – 140; 198 – 214
Ingersoll & Zeitler: ”Terapi i øjenhøjde”, s. 135 – 150
Hal og Sidra Stone; ”Bliv bedste ven med dine værste sider” – kapitel 7, 8

Forslag til supplerende litteratur:
Tove hvid: ”Kroppens fortællinger”, s. 89 – 123
John Bowlby: ”At knytte og bryde nære bånd”

 

Modul 3: Det kraftfulde selv

Litteratur:
Anodea Judith: Sæt sjælen fri, kapitel 4
Ken Wilber: “Bevidsthed uden grænser
Ingersoll & Zeitler: ”Terapi i øjenhøjde”, s. 150 – 156
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi” – Kapitel 6, 7, 8

Forslag til supplerende litteratur:
Tove Hvid: ”Kroppens fortællinger, s. 124 – 156
Lars Sørensen: “Særhed, særpræg og sygdom”

 

Modul 4: Det sociale selv

Litteratur:
Carl Eder: “De 7 voksensynder
Anodea Judith: Sæt sjælen fri, kapitel 5
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi”, s. 198 – 219
Ingersoll & Zeitler: ”Terapi i øjenhøjde”, s. 150 – 156

Forslag til supplerende litteratur:
Tove Hvid: ”Kroppens fortællinger”, s. 157 – 198

 

Modul 5: Det modne selv

Litteratur:
Anodea Judith: Sæt sjælen fri, kapitel 6
Genpo Roshi: ”Find ind til dit sande selv”, 1. del
Ingersoll & Zeitler: „Terapi i øjenhøjde”, s. 157 – 209; 265 – 328
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi”, s. 155 – 179; 220 – 241

 

Modul 6: Det integrale selv

Litteratur:
Anodea Judith: Sæt sjælen fri, kapitel 7 og 8
Tim Freke: “Oplevelsen af mysteriet
Rupert Sheldrake: “7 eksperimenter der kan forandre verden
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi”, s. 167 – 197, kapitel 10, s. 239 – 268 og kapitel 11, s. 243 – 268
Ingersoll & Zeitler: “Terapi i øjenhøjde” – kapitel 8
Genpo Roshi: ”Find ind til dit sande selv” – 2. del

 

BOGPAKKE 2. ÅRGANG: (8 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

TEORIEN DER FORKLARER DET HELE – GENEREL BOG FOR ALLE MODULER

HISTORIEN OM ALTING – KORT FORTALT

FIND IND TIL DIT SANDE SELV

KARL EDER, DE 7 VOKSENSYNDER

OPLEVELSEN AF MYSTERIET, MODUL 6

BEVIDSTHED UDEN GRÆNSER, MODUL 3

SLIP SJÆLEN FRI, MODUL 6

7 EKSPERIMENTER DER KAN FORANDRE DIN VERDEN

3. år Psykoterapeut Uddannelsen

Terapi i praksis

6 moduler a 4 dage samt egenterapi, færdighedstræning og supervision

Fra starten af 3. år af ID Academy’s psykoterapeutuddannelse begynder du at have eksterne klienter i terapi under supervision.

På de to første år af uddannelsen har du udelukkende trænet psykoterapeutiske metoder med dine medstuderende, men fra tredje år skal du nu også træne mere “realistiske” terapeutiske situationer, hvor dine klienter ikke er indforståede eller kender til dine psykoterapeutiske indfaldsvinkler og teknikker på forhånd.

En anden måde, vi vil gøre det psykoterapeutiske arbejde mere realistisk på, er ved at vi fra og med tredje år gør modulerne endnu mere klientorienterede. De enkelte moduler på tredje og fjerde år tager udgangspunkt i de temaer, som mennesker oftest opsøger en psykoterapeut for at få hjælp til at bearbejde.

1. modul: Det terapeutiske rum

Om overblik og metodevalg i psykoteapi

Da du her fra og med tredje år begynder at have “rigtige” klienter, bliver det nu vigtigt at vide en masse basale ting om, hvordan du helt konkret starter din terapeutiske praksis op, indleder terapiforløb med nye klienter, og organiserer alt lige fra de fysiske rammer til procedurer for faglig supervision og etik, samt bliver en del af et relevant fagligt netværk.

Her ud over er formålet med dette modul at uddanne dig i, hvordan du får skabt et integralt overblik, så vi medvirker til helhedsløsninger i stedet for symptombehandling og terapeutiske “lappeløsninger”.

Du vil bl.a. lære, hvordan du får øje på de ofte komplekse, psykologiske dynamikker, som bevidst og ubevidst udspiller sig imellem en psykoterapeut og en klient, og hvordan du kreativt kan bruge dem til at hjælpe dine klienter.

Ikke alene din ydre opmærksomhed på en terapiklients umiddelbare adfærd, men også  dine “egne indre” følelsesmæssige reaktioner under en terapisession, kan give dig vigtige vink og hjælpe dig med at danne gode, brugbare hypoteser om, hvad der er kernen i din klients udfordringer.

Og jo flere måder du har til at  finde ind til sagens kerne på, jo lettere er det for dig at vælge de terapeutiske indfaldsvinkler og metoder, som bedst muligt hjælper klienten.

2. modul: Sundhed og psykoterapi

Om krop, sundhed og integral psykoterapi

Som psykoterapeuter vil vi ofte opleve, at mennesker opsøger os, fordi de ønsker at arbejde med den psykiske side af deres helbredsproblemer.

Sygdom og dårligt helbred betyder i mange tilfælde, at vi må omlægge vores arbejdsmæssige, sociale eller familiære liv. Den ændrede livssituation betyder for nogle mennesker, at selvfølelsen rystes, eller at angsten for død og isolation presser sig på.

For andre bliver helbredsproblemerne et meningsfuldt vink fra kroppen om at tage formålet med sit liv op til genovervejelse.

Formålet med dette modul er dels at uddanne dig til at hjælpe dine terapi-klienter med at bearbejde de følelsesmæssige problemer i forbindelse med en helbredsbaseret livsomlægning, og dels at hjælpe dem med at forstå de psykiske, sociale, fysiologiske og for nogle mennesker endda spirituelle budskaber i de kropslige symptomer.

Du vil lære, hvordan du gennem integral psykoterapi kan hjælpe dine terapi-klienter med at lytte til kroppens budskaber og bruge dem til både at finde en ny kurs i tilværelsen og til måske at finde måder at understøtte en fysisk helingsproces på.

3. modul: Stop en halv og bliv mere hel

Om integral psykoterapi og hverdagens små og store misbrug

Afhængigheds- og misbrugstemaer i mange varianter har været et stigende problem i vores samfund igennem de senere år. F.eks. har antallet af piger og unge kvinder med spiseforstyrrelser nået et foruroligende omfang. Antallet af spilleafhængige, Facebook-afhængige etc. er også skudt i vejret.

Som psykoterapeut vil du derfor jævnligt møde mennesker i din praksis, der har et ubalanceret forhold til mad, som har et alkoholproblem, er internetafhængige, lider af ludomani eller har andre afhængigheds- og misbrugsproblematikker inde på livet.

Vi vil på dette modul give dig både nogle samfundsmæssige, kulturelle, kropslige og psykologiske vinkler på afhængighed og misbrug og give dig nogle banebrydende nye behandlingsmodeller, som du kan bruge til at arbejde med dine kommende klienters udfordringer.

Formålet med dette modul er først og fremmest at ruste dig som psykoterapeut til at kunne genkende og forstå forskellige signaler hos dine terapi-klienter om, at der foregår et misbrug.

Du må som psykoterapeut være i stand til at genkende symptomer på afhængighed og misbrug og forstå såvel de psykologiske som de kulturelle, sociale og fysiologiske faktorer omkring misbruget.

Dernæst er formålet med modulet at træne dig i at kunne vurdere, om der er tale om lettere misbrug eller afhængighedstemaer, som du med din almene psykoterapeutiske grunduddannelse vil være i stand til at hjælpe dine klienter med, eller om det drejer sig om en mere alvorlig patologisk forstyrrelse, så du skal henvise til psykiatrisk eller anden specialistbehandling.

4. modul: Liv og samliv

Om kærlighed, sex og psykoterapi

Dette modul sætter fokus på, hvordan vi arbejder psykoterapeutisk med parforholds- og seksualitetstemaer

På ID psykoterapeutuddannelsens 2. år har du allerede fået en basal forståelse for de ubevidste erindringsmekanismer og sociale faktorer, som på godt og ondt kan påvirke vores aktuelle relationer generelt og de nære relationer i særdeleshed. Det vil i sig selv allerede have givet dig en del redskaber til at arbejde med samlivsproblemer.

På 3. år af ID psykoterapeutuddannelsen har vi dog hovedfokus på at arbejde med typiske intime samlivsproblemer uden nødvendigvis at drage fortiden aktivt ind i terapien. Her tager vi fat i seksualitets- og nærhedsproblemer ud fra en mere integral, dvs. helhedsorienteret indfaldsvinkel.

Formålet med dette modul er dels at give dig en basal forståelse for de mest almindelige sexologiske temaer og dels at give dig mulighed for at undersøge, hvad forholdet til din egen krop, kønsrolle og seksualitet betyder for din evne til at arbejde psykoterapeutisk med dine klienters parforholds- og seksualitetsproblemer.

5. modul: Smerte og transformation

Om tab, sorg og psykoterapi

Som psykoterapeuter må vi være i stand til at arbejde med de følelsesmæssige temaer, som dukker op omkring adskillelse, uanset om den skyldes dybe uløselige konflikter, skilsmisser, bristede drømme, dødsfald eller andre personlige katastrofer.

Vi vil i vores terapeutiske arbejde jævnligt stå over for mennesker, der er konfronteret med en stor smerte, fordi en partner har forladt dem, en livstruende sygdom er dukket op hos dem selv eller deres pårørende, eller fordi de har mistet en nær person igennem et dødsfald.

Her dukker temaer omkring sorg, angst, skyld, og livets store spørgsmål om mening og formål op.

Formålet med dette modul er at sætte fokus på de terapeutiske indfaldsvinkler, som du kan tage for at hjælpe dine terapi-klienter igennem denne konfrontation med kærlighedens og livets forgængelighed.

Da dit eget personlige forhold til adskillelse, tab, sorg og ikke mindst døden er afgørende for din evne til at være professionel, nærværende og empatisk overfor mennesker, der har mistet og derfor er i sorg, vil der på modulet blive arbejdet intenst med dine egne følelsesmæssige temaer omkring emnet.

6. modul: Den stormfulde søgen efter sjælen

Om spirituelle kriser og integral psykoterapi

I kølvandet på den meget store interesse, som mange mennesker i de senere år har fået for spiritualitet, okkultisme og new age, dukker der nogle nye fænomener op i det psykoterapeutiske arbejde.

Vi bliver som psykoterapeuter i stigende grad opsøgt af mennesker, der har fået intense psykiske og sociale problemer, efter at have praktiseret for kraftige spirituelle teknikker eller eksperimenteret med bevidsthedsudvidende stoffer. Mange mennesker har på den måde fået åbnet op til ukendte og skræmmende lag af bevidstheden, som de ikke kan håndtere.

Intense spirituelle eller psykedeliske oplevelser kan på godt og ondt vende op og ned på et menneskes opfattelse af virkeligheden, og i nogle tilfælde kan de være så overvældende eller angstprovokerende, at der er fare for patologiske tilstande.

Formålet med dette modul er derfor indledningsvist at give dig en dybere forståelse for de områder af psyken, som spirituelle og psykedeliske oplevelser udspringer af, og de problemer, som du ofte vil møde hos denne gruppe terapi-klienter.

Dernæst er formålet at give dig konkrete terapeutiske redskaber til at hjælpe denne gruppe af klienter med at få deres verden til at hænge sammen igen på en måde, der både respekterer deres spirituelle erfaring, og samtidigt hjælper med at forankre dem i en praktisk fysisk hverdag på en hensigtsmæssig måde.

Du vil også lære, hvordan du med integral psykoterapi kan hjælpe mennesker med at bruge deres egne positive spirituelle og religiøse erfaringer som en ressource til at rumme og takle eksistentiel angst.

Litteratur

Terapi i praksis

Modul 1: Det terapeutiske rum

Litteratur:
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi” – Kapitel 9, 10
Irvin Yalom: ”Terapiens essens”

Forslag til supplerende litteratur:
Petruska Clarkson: “The Therapeutic Relationship”
Sverker Belin: ”Relation før metode”

 

Modul 2: Sundhed og psykoterapi

Litteratur:
Elliot S. Dacher: ”Integral Sundhed
Victor Acquista: ”Nye perspektiver på sundhed
Dave Asprey: “Bulletproof kuren

Forslag til supplerende litteratur:
Susanne Bilander: ”Din intelligente krop”
Ulla Rung Weeke: ”Når sygdom forløser”
Bruce Lipton: ”Intelligente celler”

 

Modul 3: Stop en halv og bliv mere hel

Litteratur:
Elliot S. Dacher: ”Integral Sundhed – vejen til menneskelig trivsel
John Dupuy: “Stop en halv og bliv mere hel
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap. 6 om Friheden og ansvar s. 229- 302; og kap. 8 om eksistentiel isolation s. 373- 414

Forslag til supplerende litteratur:
Paula Rose Henriksen: ”Myten om anoreksiens tynde krop”
Else Marie Simonsen: “Mærk Maden” fås på Livsappetit.dk
Finn Skåderud: ”Stærk/Svag”
Mary O´Malley: “Afhængighed”

 

Modul 4: Liv og samliv

Litteratur:
Martin Ucik: ”Kvinder – en manual for mænd”, kapitel 1-2-3-4-5 og 6, Forlaget I AM.
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap.7 om “Friheden og Vilje” s. 303 – 370; kap. 10 s. 441 – 486 om Meningsløsheden samt tidligere læste kapitler

Forslag til supplerende litteratur:
Pia Skogeman: ”Kvindelighed i vækst”

 

Modul 5: Smerte og transformation

Litteratur:
Marianne Davidsen Nielsen: ”Den nødvendige smerte”
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap. 1-5 om Indledningen og Døden s. 9 – 228, samt tidligere læste kapitler

Forslag til supplerende litteratur:
Marianne Davidsen-Nielsen: ”Blandt løver – at leve med en livstruende sygdom”
Stanislav Grof: ”Den indre rejse”-  Bind 2
Elisabeth Kübler-Ross: ”Døden og den døende”

 

Modul 6: Den stormfulde søgen efter sjælen

Litteratur:
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi” – kapitel 4, 11
Itunes: ”En guide til integral psykoterapi”
Christina & Stanislav Grof: ”Den storfulde søgen efter sjælen
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap. 9 om Eksistentiel isolation og psykoterapi s. 415-439; kap. 11 om Meningsløshed og psykoterapi s. 487 – 512 samt tidligere læste kapitler

Forslag til supplerende litteratur:
Roger Walsh mfl. : ”Menneskets transpersonlige dimensioner” – Spirituelle kriser sektion 6
Klaus Gormsen: ”Ekstasens Nødvendighed”
Stanislav Grof: “Den indre rejse”- Bind 1

 

BOGPAKKE, 3. ÅRGANG: (6 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

INTEGRAL SUNDHED

NYE PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED

BULLITPROOFKUREN

KVINDE – EN MANUAL FOR MÆND

STOP EN HALV OG BLIV MERE HEL

DEN STORMFULDE SØGEN EFTER SJÆLEN

4. år Psykoterapeut Uddannelsen

Særlige kompetencer i terapi

6 moduler a 4 dage plus egenterapi, klinisk træning og supervision

På fjerde år vælger du selv de liniefag, som interesserer dig mest. Du skal vælge 2 ud af de tilbudte linier men kan dog sagtens tilvælge flere, hvis du har lyst til det.

Hver linie består af 3 moduler a 4 dage over ca. et halvt år.

Chok og Traumelinjen

Chok og traumer er et af tidens mest efterspurgte emner og denne 3 modulers linje på fjerde år er fra 2021 også blevet obligatorisk. 

De tre moduler på chok-traumelinjen indeholder en række forskellige teknikker og metoder til at arbejde med klienter, der har chok og traumer i bagagen.

Vi arbejder undervejs med velafprøvede og effektive kropsterapeutiske metoder samt specifikke kognitive metoder, som har til formål at hjælpe dine kommende klienter med at integrere chokerende eller traumatiserende oplevelser.

Vi introducerer desuden metoder fra de gamle traditioner og arbejder med de transpersonlige tilstande, som mange oplever i forbindelse med chok og traumer.

1. modul: Kroppens erfaring

Fagligt arbejder vi på dette modul med kroppens fascinerende og kreative kapacitet til at hele sig selv. Du vil lære, hvordan du som psykoterapeut med en kropsterapeutisk tilgang blidt og nænsomt kan arbejde med heling af traumer.

Vi vil demonstrere metoderne og arbejde med en lang række konkrete og effektive værktøjer, som du efterfølgende kan anvende i dit terapeutiske arbejde. Neurologisk, fysiologisk og biologisk teori vil blive gennemgået, og med afsæt herfra arbejder vi med at aktivere kroppens mange naturlige og instinktive helbredelseskræfter.

Som gruppe vil vi via parallelprocesser følge med i demonstrationer og mærke den forløsende parasympatiske afspænding, som lægger sig rummet under helingsarbejdet. Gruppeterapeutiske fordele vil blive aktiveret og diskuteret i forhold til traumeheling.

Personligt vil du komme til at opleve effekten af dine værktøjer på din egen krop i form af afspænding og ro, og du vil få nogle uvurderlige øvelser til din egen udviklingsproces generelt.

2. modul: Traumets fortællinger

Fagligt bygger vi ovenpå første modul og arbejder her på modulet videre med mentalisering og den neuroaffektive psykoterapi. Vi vil særligt arbejde med de relationelt baserede tilknytningstraumer i den forbindelse.

Idet tankemønstre i høj grad er med til at fastholde identifikationen med traumehistorien, har vi på dette modul også valgt at formidle nogle særdeles effektive kognitive værktøjer. Med specifikke metoder arbejder vi med at slippe identifikationen med traumehistorien, og du vil herigennem lære, hvordan du hjælper dine kommende eller nuværende klienter med at opleve frihed gennem dis-identifikation.

Som gruppe vil vi – igen via parallelprocesser – deltage i hinandens demonstrationer, og gruppeterapeutiske processer vil blive inddraget efter behov.

Personligt vil du få mulighed for en dybere genforhandling af dine egne tilknytningstemaer, og du vil desuden få mulighed for at mærke, hvordan din selvfølelse ændrer sig markant, når du slipper identifikationen med et traumespor i sindet.

3. modul: Traume og hjerte

Det er interessant, at der ikke findes PTSD blandt munkene i Tibet, selv om de har været udsat for adskillige barske overgreb af det kinesiske overherredømme.

Fagligt arbejder vi derfor på dette modul med nogle af de kraftfulde og effektive værktøjer, som anvendes i de oprindelige kulturer til bearbejdning og forløsning af chok og traumer.  Du vil lære at arbejde med chok og traumer ved hjælp af begrebet tro, og du vil få en række forskellige metoder til dette, som vi mener hører til i værktøjskassen hos fremtidens psykoterapeut.

Vi vil arbejde med gruppens mangfoldighed inden for det åndelige, og bruge gruppen som eksempel til at demonstrere, hvordan forskelligheder både kan inspirere og blomstre sammen.

Personligt vil du få her på modulet komme til at arbejde med din egen essentielle fordybelsesproces i relation til chok og traumearbejde. Du vil få mulighed for at opleve den healende og lindrende støtte, der kan åbenbare sig gennem dette arbejde.

Litteratur

Modul 1: Kroppens erfaring

Litteratur:
Stanislav Grof: ”Fremtidens psykologi

Forslag til supplerende litteratur:
Peter Levine: ”Den tavse stemme”
Diane Poole Heller: ”Traumeheling”

 

Modul 2: Traumets fortællinger

Litteratur:
Lars Sørensen: ”Smertegrænsen”

Forslag til supplerende litteratur:
Susan Hart: ”Neuroaffektiv psykoterapi med voksne”

 

Modul 3: Traume og hjerte

Litteratur:
Keith Martin Smith: “Intet og alting
Stanislav Grof: ”Fremtidens psykologi

Forslag til supplerende litteratur:
Pema Chödron: ”Veje til frygtløshed”

 

CHOKTRAUME: (2 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

FREMTIDENS PSYKOLOGI

INTET OG ALTING

Kærlighed og seksualitetslinjen

På kærlighed & seksualitetslinjen får du terapeutiske kompetencer til at arbejde individuelt med de mange mennesker som søger støtte og inspiration til disse enormt vigtige livstemaer.

Uanset om du arbejder med klienter som er single eller i et forhold er det særdeles vigtigt at du som psykoterapeut har værktøjer til at arbejde med kærlighed og seksualitet. Det er vores erfaring at der stort set ikke findes klientforløb som ikke forholder sig til netop disse livsområder.

På linjen får du således redskaber til at arbejde med de kriser og udfordringer der tilhører livet med kærlighed og seksualitet. Vi arbejder her bl.a. med senfølgerne af seksuelle overgreb og tilknytningstraumers betydning for livet med kærlighed og seksualitet.

Du vil desuden få erfaring med at genkende særligt de mange tegn på klassiske parforholdskriser som opstår med baggrund i biografiske forhold. Vi vil arbejde med konkrete tiltag, metoder og værktøjer som løser op for netop disse tilsyneladende gordiske knuder.

Du vil endvidere blive klædt på til at arbejde med dybere tilgivelsesprocesser i forhold til de gensidige maskuline og feminine temaer. 

Du vil også gennem drømmearbejde lære at være opmærksom på hvordan disse maskuline og feminine kræfter bevæger sig i den enkeltes psyke.

Endelig vil du få indblik i tantriske tiltag og erotikkens skjulte dimensioner idet vi får flere og flere klienter der også efterspørger inspiration på netop disse livsområder.

Intentionen med vores arbejde er at bevæge klienter fra kriser og konflikter og hen imod et mere modent og levende samliv.

Med udgangspunkt i dine egne erfaringer med kærlighed og seksualitet arbejder vi med både den personlige og subjektive sandhed, og med den sandhed og de fælles værdier vi deler med en partner.

 

1. modul: Dansen med seksualitet

Fagligt vil vi på dette modul arbejde med temaet seksualitet. Fra et professionelt psykoterapeutisk perspektiv bliver du klædt på til at arbejde med klienters mangfoldige og varierende seksualitetstemaer.

Seksualiteten er kroppens domæne, og du lærer hvordan du med fordel kan inddrage non-verbale øvelser i dit arbejde med klienter som gerne vil arbejde med at genskabe intimitet og sund sammensmeltning. Du vil også lære hvordan du arbejder med klienter der er ramt af senfølgerne fra seksuelle og fysiske overgreb samt tilknytningstraumers betydning for det voksne kærlighedsliv.

Fagligt vil vi desuden arbejde med, hvad det vil sige at være mand eller kvinde som type, og se nærmere på den indflydelse og betydning, som de biologiske forskelle har for kønnene.

I gruppen vil vi gøre brug af den samlede livserfaring i forhold til kærlighed og seksualitet. Mangfoldigheden er en gevinst, og der findes ikke facitlister i dette spændende arbejde. Vi trækker derfor den samlede sum af erfaringer frem i vores fælles bevidsthed gennem gensidig og respektfuld udveksling. I gruppen kommer vi desuden til at arbejde med dans.

Personligt kan der her på modulet hentes masser af inspiration gennem både teori og praksisøvelser. Du vil få mulighed for at få erfaring med en række fascinerende øvelser, der har til formål at hjælpe, støtte og inspirere klienter med deres seksualitet.

2. modul: Kærlighed og konflikt

Fagligt vil vi på dette modul arbejde med konflikter. Vi vil have et særligt fokus på sindenes fascinerende dynamik og deres ofte konfliktskabende indflydelse på parforhold. Vi vil arbejde med en række mønsterafbrydende værktøjer i forbindelse med projektioner, skygge og andet biografisk materiale.

Du vil også blive trænet i kognitive og systemiske metoder, således at du kan arbejde effektivt med individuelle klienter som ønsker hjælp til at bevæge sig ud af de klassiske parforholdsproblemer. Vi vil gennem vores arbejde lære at møde kriser i kærlighedslivet som en positiv faktor der indeholder et potentiale til ny gensidig respekt og endnu større kærlighed. Vi arbejder med tilgange til konflikthåndtering og vi arbejder med at vores klienter kan forløse og transformere parforholdets enorme potentiale.

Personligt kommer du til at opleve hvad disse læreprocesser kan berige dig med, og du vil få mulighed for at få bearbejdet dine egne konflikter og mærke deres potentiale.

3. modul: Kærlighed, seksualitet og essens

Flere og flere par efterspørger terapi i forbindelse med udviklingen ind i det essentielle partnerskab. Fagligt åbner vi derfor på dette modul for arbejdet med dybere udvikling gennem kærlighed og seksualitet.

Du vil lære hvordan du som terapeut kan arbejde med dybere tilgivelsesprocesser med det formål at heale både maskuline og feminine problemstillinger. Desuden vil vi arbejde med at guide klienter som arbejder dybere med sig selv gennem kærlighed og seksualitet. Vi vil arbejde med øvelser, som vil åbne hjerteforbindelsen, på baggrund af en respektfuld grænsesætning. Vi vil her på modulet også arbejde med tantriske dimensioner og øvelser. Desuden arbejder vi med de kriser, udfordringer og vildfarelser, som også hører med til arbejdet på dette niveau.

I gruppen arbejder vi med de spontane oplevelser, og vi bruger de erfaringer der opstår i gruppen som læringseksempler.
Personligt vil du få mulighed for at opleve en række konkrete øvelser, som du kan tage med dig videre i din egen dybere udvikling med kærlighed og seksualitet.

Litteratur

Modul 1: Dansen med seksualitet

Litteratur:
Martin Ucik: ”Kvinder en manual for mænd”- 2. Del, s. 167 – 249

Forslag til supplerende litteratur:
Neel Fasting: ”Et sprog for det kvindelige”
David Deida: ”Den maskuline mand”
Kirsten Seidenfaden & Piet Dråby: ”Det levende parforhold”

 

Modul 2: Kærlighed og konflikt

Litteratur:
Ole Vadum Dahl: ”At vokse sammen
Diane Hamilton: ”Gør det umulige muligt

Forslag til supplerende litteratur:
John Welwood: “Bevidst Kærlighed”
Harville Hendrix: ”Kærlighed og samliv”

 

Modul 3: Kærlighed, seksualitet og essens

Litteratur:
Jenny Wade: ”Erotikkens skjulte dimensioner
David Deida: ”Sex en vej til gud

Forslag til supplerende litteratur:
Jes Bertelsen: ”Kvantespring – en bog om kærlighed”
Neel Fasting: ”Et sprog for det kvindelige”
John Welwood: “Bevidst Kærlighed”

 

BOGPAKKE, 4. ÅRGANG:

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

KÆRLIGHED OG SEKSUALITET:( 3 BØGER)

SEX – EN VEJ TIL GUD

GØR DET UMULIGE MULIGT

EROTIKKENS SKJULTE DIMENSION

Den Transpersonlige linje

Det transpersonlige område – det der er større end personligheden, kontakten med vores dybeste væren – er ikke længere forbeholdt dem, der mediterer eller har anden spirituel praksis. Det får større og større vigtighed, når vi laver terapi med vore klienter.

For det første opdager mange mennesker, at det ikke længere er nok med den sidste nye model (bil, fladskærm, partner), men at der skal noget mere varigt til.

For det andet oplever flere og flere besværligheder i det spirituelle, og en del får deciderede kriser, når de udvikler sig åndeligt. Det skal vi kunne møde.

På denne linje vil vi komme ind på forskellige måder at klarlægge og arbejde med sådanne kriser. Vi vil videreformidle metoder, der kan hjælpe fremtidige klienter i deres udvikling og afvikle deres kriser på en måde, så de går rigere ud, end de gik ind.

1. modul: Den vågne krop

Fagligt arbejder vi med at møde vores klienters forventninger om professionel hjælp, når de kommer i terapi som følge af kriser i forbindelse med sjælens –  ellers meget positive – opvågningsproces.

Vi vil arbejde med afdækning af de ofte udfordrende kropsfornemmelser og kropsoplevelser, der er forbundet med åbninger ind i essensen.  Du vil på dette modul lære, hvilke behandlingsmetoder der egner sig bedst i forbindelse med de højenergetiske tilstande. Desuden vil vi arbejde med det sunde kropslige fundament, som er en nødvendighed for en sund vækst.

Vi vil i undervisningen arbejde gruppeterapeutisk i forhold til kropslige reaktioner. Det, der spontant opstår undervejs på modulet, giver os en direkte og nuanceret viden om, hvordan kroppen reagerer i forbindelse med transpersonlig udvikling.

Personligt vil du få mulighed for at arbejde med nogle af dine egne kropsfornemmelser og tilstandsoplevelser på modulet. Du vil desuden få inspiration til etablering eller udvikling af egen sund kropspraksis.

2. modul: Spirituelle kriser

Desværre bliver mennesker af og til diagnosticeret med psykopatologiske træk af fagfolk som ikke har viden om dybere voksenudvikling og transpersonlig psykologi.

Vi vil på dette modul arbejde med de naturlige kriser, der hører med, når vi bevæger os ind i de transpersonlige niveauer, og arbejde med at normalisere disse kriser. Fagligt arbejder vi med at skelne den slags kriser fra deciderede psykopatologiske tilstande. Vi vil desuden arbejde med drømme som redskab i den transpersonlige udvikling.

I gruppen vil vi dele erfaringer med udvidelse, lys, kærlighed, Intuition, synkronicitet og mange andre såkaldt irrationelle oplevelser. Vi vil arbejde med de direkte erfaringer, der opstår, på baggrund af de øvelser vi laver.

Personligt vil du få mulighed for at åbne op for de transrationelle oplevelser fra dit eget liv og komme i en dybere kontakt med dine mere subtile sansninger.

3. modul: Ind i essensen

På dette modul vil vi arbejde dybere ind i essensprocessen. Du vil både personligt erfare stadierne i processen og fagligt få konkrete værktøjer til at møde dine klienter i denne transformation fra ego til essens. Fagligt er processen gennembearbejdet igennem en lang årrække og giver et dybere fundament for arbejdet som psykoterapeut.

Selv om processen først og fremmest handler om at se indad, vil vi som hold erfare forskellige niveauer af vi’et gennem gruppeprocessen i løbet af de 4 dage.

Litteratur

Modul 1: Den vågne krop

Litteratur:
Stanislav & Christina Grof: ”Holotropisk åndedrætsterapi – en ny metode til selvopdagelse og terapi
Ken Wilber: ”Videnskab og religion

Forslag til supplerende litteratur:
Stanislav Grof: ”Fremtidens psykologi

 

Modul 2: Spirituelle kriser

Litteratur:
David Cooper: “Kald englene frem

Forslag til supplerende litteratur:
Keith Martin Schmidt: ”Intet og alting
Stanislav Grof: ”Den stormfulde søgen efter sjælen

 

Modul 3: Ind i essensen

Litteratur:
Ken Wilber: ”Smagen af kosmos
Ken Wilber: ”Bevidsthed uden grænser

 

BOGPAKKE, 4. ÅRGANG: TRANSPERSONLIG: (4 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

HOLOTROPISK ÅNDEDRÆT

VIDENSKAB OG RELIGION

SMAGEN AF KOSMOS

KALD ENGLENE FREM

Er du klar til at starte på uddannelsen?