De 7 ID Forandringsprincipper

Når du tager en uddannelse til psykoterapeut på ID Academy, lærer du ikke blot en række psykoterapeutiske metoder.

På Institut for Integral Psykoterapi ved ID Academy lægger vi stor vægt på, at du forstår, hvad det er for helt grundlæggende psykoterapeutiske forandringsprincipper, der ligger bag ellers tilsyneladende forskellige psykoterapimetoder.

Da ID-terapi er en såkaldt integral psykoterapi, inkluderer vi de bedste metoder fra forskellige psykologiske og psykkoterapeutiske retninger og traditioner og tilsigter at forstå de fælles, universelle “processer, som ligger bag dem.

På den 4-årige psykoterapeutuddannelse lærer du, hvad hemmeligheden er bag de mest virkningsfulde psykoterapeutiske teknikker, så du som psykoterapeut bliver i stand til effektivt at hjælpe mennesker med at komme ud af deres kriser og følelsesmæssige problemer.

Men hvad er det så for universelle principper, som får effektiv psykoterapi til at virke?

Der er 7 principper, som ser ud til at gå igen i forskellige former for psykoterapi, selv om de enkelte principper betones til tider meget forskelligt i de forskellige psykoterapeutiske retninger.

1. Integral psykoterapi og bevidstgørelse
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper et menneske med at blive mere opmærksom og til at erkende og forstå.

I stort set alle psykoterapeutiske retninger er det en vigtig del af psykoterapeutens job at hjælpe sine klienter med at blive mere opmærksomme på, hvad de tænker, føler og gør.

En psykoterapeut hjælper bl.a. mennesker med at blive mere bevidste om ellers ubevidste lag af sindet, for at give os forståelse for årsagerne til vores problemer.

Psykoterapi handler altså for en stor dels vedkommende om at forøge opmærksomheden og forståelsen overfor både vores indre barrierer og potentialer.

Så på den 4-årige ID psykoterapeutuddannelse vil du derfor blive trænet i mange forskellige metoder til at bevidstgøre de forskellige niveauer af den menneskelige eksistens.

 

2. Integral psykoterapi og holdningsændring
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper et menneske med at ændre holdning til sig selv, til andre og til sine muligheder.

Ofte når vi bliver mere bevidste om vores problemer og årsagerne til dem, opdager vi at der kan være sider af os selv, bestemte livsomstændigheder, reaktionsmønstre eller lignende, som er svære at acceptere. Eller vi mangler tiltroen til os selv, vores omgivelser, vores formåen eller livet i det hele taget.

Masser af videnskabelig forskning har igennem de sidste årtier gang på gang dokumenteret, hvor afgørende vores holdning til os selv, vores helbred, indlæringsevner osv., er for vores fysiske og psykiske velvære.

Og ikke mindst for både helbredelse af sygdomme og for positive ændringer i såvel psykoterapi som i det daglige liv.

Stort set alle former for psykoterapi handler derfor også om at hjælpe mennesker med at ændre indstilling til forskellige sider og niveauer af sig selv.

ID psykoterapi har nogle meget konkrete bud på, hvordan vi kan hjælpe mennesker med konstruktivt at ændre deres indstilling til både sig selv og andre, og til deres muligheder og barrierer.

 

3. Integral psykoterapi og ansvarliggørelse
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper et menneske med at tage mere ansvar for sit eget liv og sin livskvalitet.

Det er umiddelbart sjældent tilstrækkeligt at blive mere bevidste om os selv og vores liv og at ændre indstilling til det.

At blive mere bevidst og mere accepterende overfor os selv og den situation, vi befinder os i er afgørende, men der skal også handling til.

Alle terapiformer handler om at hjælpe mennesker med at tage mere ansvar for deres egne liv, og om selv at medvirke til at få løst deres problemer og udfordringer.

En del af denne selvansvarlighed er også at kunne overgive ansvaret for noget, som vi vitterligt ingen indflydelse har på, til dem (eller det?) der eventuelt har.

ID terapi har nogle gode bud på, hvordan vi kan hjælpe os selv og andre med i højere grad at tage ansvaret for vores egen livsglæde og livskvalitet, Og lade andre der godt selv kan, tage ansvaret for deres.

 

4. Integral psykoterapi og kompetenceudvikling
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper et medmenneske med at udvikle sin formåen og udnytte sine evner.

Hvis vi i højere grad skal kunne tage ansvaret for vores egen livsglæde og livskvalitet, og for selv at kunne løse vores udfordringer og problemer, skal vi selvfølgelig have den fornødne følelsesmæssige, mentale eller praktiske formåen til det.

Vi kan ikke tage ansvaret for noget, som vi ikke har de fornødne evner og færdigheder til at klare.

Psykoterapi handler derfor også om at hjælpe mennesker med at blive mere kompetente i forhold til at klare udfordringer både indefra og udefra.

Nogle terapiformer fokuserer direkte på at udvikle menneskers mentale og følelsesmæssige formåen, mens det for andre psykologiske skoler mere er et biprodukt af bevidstgørelsen.

ID terapi betragter kompetenceudvikling som et meget væsentligt aspekt af psykoterapi og personlig udvikling.

Den 4-årige ID Psykoterapeutuddannelse giver dig derfor lige fra starten en lang række psykoterapeutiske metoder til både direkte og indirekte at styrke menneskers mentale, følelsesmæssige, spirituelle og praktiske kompetence.

 

5. Integral psykoterapi og energibalancering
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper mennesker med at genfinde den psykiske og energimæssige balance.

Vi kunne også anskue psykoterapi som en metode til at genfinde den psykiske balance. Når der er indre konflikt, stress, uopfyldte behov, angst, frygt eller fortrængninger af den ene eller anden slags, så vil der også være overspænding i psyken.

Psykoterapi handler også om at afspænde krop og psyke. I nogle retninger indenfor psykoterapi foregår det gennem afreagering og udageren af undertrykte følelser.

I andre psykoterapeutiske retninger foregår afspændingen gennem at tegne, male, skrive eller i det hele taget ved at sætte ord på det, som trykker.

Derudover kan manglende søvn, fejlernæring, hyperaktivitet eller andre former for udmattende omstændigheder resultere i for lavt et energiniveau.

Her må klienten først have opbygget noget energi, før han eller hun kan have udbytte af terapien. ID-terapi har samlet nogle af psykologiens bedste metoder til at arbejde med at balancere den psykiske energi.

 

6. Integral psykoterapi og integration
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper mennesker med at løse indre konflikter og blive mere hele.

Hele ID Psykoterapeutuddannelsen giver fra start til slut en lang række indfaldsvinkler til, hvordan vi kan arbejde med at blive mere hele og få krop, sind og ånd til at hænge bedre sammen.

Selv om vi er vældigt bevidste om os selv og vores tanker og følelser, og selv om vi i høj grad har fundet psykisk balance og har udviklet en høj grad af kompetence i forhold til at kunne tage ansvaret for vores eget liv og egen livskvalitet osv., kan der stadig være indre konflikter i personligheden eller forskellige sider af os, som endnu ikke hænger sammen.

Måske er der fortsat konflikt imellem hvad hovedet og følelserne siger, eller kærligheden og seksualiteten lever hver sit liv.

Psykoterapi er også en integrationsproces, hvor vi løser indre konflikter mellem bevidst og ubevidst, mellem tanker og følelser, mellem maskulint og feminint, det spirituelle og det jordnære osv.

 

7. Integral psykoterapi og disidentifikation
– Hvordan du som integral psykoterapeut hjælper dine klienter med at bryde identifikationen med gamle roller, selvbilleder og adfærdsmønstre etc. og finde ind til det “oprindelige værensbaserede” essentielle selv.

Hovedformålet med ID psykoterapi er ikke alene at hjælpe mennesker med at bevidstgøre og udvikle så mange sider af sig selv som muligt.

Det er også at bryde med de begrænsende roller, selvbilleder, overbevisninger og adfærdsmønstre, som ligger til grund for de indre og ydre konflikter og at genfinde vores essentielle transpersonlige Selv.

Da ID-terapi er en såkaldt integral psykoterapi, spiller arbejdet med de transpersonlige områder af psyken en meget væsentlig rolle.

Integral psykoterapi inkluderer både viden fra traditionel vestlig psykologi og østlige visdomstraditioner i en sammenhængende videnskabeligt dokumenteret terapimetode.

Annonce

Indsæt billede, tekst og link her.

Annonce

Indsæt billede, tekst og link her.

Annonce

Indsæt billede, tekst og link her.

Annonce

Indsæt billede, tekst og link her.

De 7 psykologiske retninger
De 6 metodevalg som ID Psykoterapeut

Kategorier

Følg med

ID Psykoterapeut

Bliv ID Psykoterapeut

4-årig grunduddannelse som udvikler dine faglige kompetencer og støtter dig i at finde din egen vej i livet.

Læs mere…

Familieopstilling & Systemisk Opstilling

Bliv uddannet i Familieopstilling og Systemisk Opstilling

Metodeorienterede og praktiske uddannelser ved ID Academy, som vil gøre en forskel for dig og dine klienter.

LÆS MERE…

Info-møder

Tilmeld dig et af vores gratis Info-møder

i København, Køge eller Aarhus.

TILMELD DIG…

Lær mere

Relaterede indlæg

Introduktion til Integral Psykoterapi

Introduktion til Integral Psykoterapi

ID i ID Academy står for “integral og dynamisk” samt “identitetsorienteret” psykoterapi. Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en...

Den Pentagrale Vision

Den Pentagrale Vision

Ole Vadum Dahl har udviklet den - måske - mest integrale model der findes, over det menneskelige udviklingspotentiale. Han kalder modellen for ID Pentagrammet. Ordet pentagral er en sammensætning af ordene penta, der betyder fem, og ‘integral’, som er et andet ord for...

Den Integrale Metode

Den Integrale Metode

Formålet med uddannelserne på ID Academy er at klæde de kommende kursister bedst muligt på, både fagligt og personligt, til at kunne hjælpe mennesker med de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer, samt at instruere og...

ID Academy

ID Academy er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor psykoterapi og selvudvikling, og den er godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier uden anmærkninger af konsulentfirmaet (Reflektor).